Klachten

Wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u. Daar kunt u van op aan. Heeft u een klacht of bent u niet tevreden? Bespreek dit dan eerst met ons. Wij geven u graag uitleg. Meestal lost dit onduidelijkheden op en we vertrouwen er dan ook op samen met u een oplossing te vinden.

Informatiepunt

Wilt u meer informatie over tandheelkunde en tandheelkundige behandelingen? Dan kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl of telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP, tel: 0900 202 5012, € 0,15 per minuut). Beiden geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door de beroepsorganisatie Koninklijke Nederlandse Maatschappij der Tandheelkunde (KNMT).

Klachtenregeling

Als we niet samen tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u gebruikmaken van de KNMT-klachtenregeling. Wij zijn bij deze beroepsorganisatie aangesloten.. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt.

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van uw klacht bij de KNMT. Er zijn 2 mogelijkheden:

  • Bemiddeling:
    Onder leiding van twee deskundigen van de Regionale Bemiddelingsraad wordt gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Als de bemiddeling slaagt, wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en is de klacht afgehandeld.
  • Formele klachtbehandeling:
    Wanneer u geen prijs stelt op bemiddeling of als de bemiddelingspoging mislukt, kunt u de KNMT vragen om behandeling van uw klacht door de Centrale Klachtencommissie. U en uw tandarts krijgen dan een uitnodiging voor een hoorzitting. Daarna volgt de uitspraak van de Centrale Klachtencommissie. Wanneer daartoe aanleiding is, kan de Centrale Klachtencommissie een aanbeveling doen aan de tandarts. Zo’n aanbeveling heeft tot doel dat de tandarts maatregelen treft ter verbetering van de kwaliteit van zijn tandheelkundig handelen, zijn praktijkorganisatie zoals zijn optreden en voorlichting richting patiënten. De Centrale Klachtencommissie kan geen schadevergoeding opleggen.